Kantslåtten fremmar kun vekst av gras, som er det einaste som tåler kraftig slått, skriv innsendaren.
Kantslåtten fremmar kun vekst av gras, som er det einaste som tåler kraftig slått, skriv innsendaren. FOTO: Arne Valen

Kantslått og bier

I dag er det verdas miljødag, og på sin plass med dette lesarinnlegget.

Kantslått er eit sikkert sommarteikn langs vegane i kommunen vår. Det skjer gjerne to gonger i løpet av sommaren. Når andre land sår og plantar til alle vegkantar for å betre forholda til insekta, slår me ned det meste. Kantslåtten fjernar vegetasjonen i store områder midt i bløminga då villbier, humler og honningbier og andre slag er heilt avhengig av bløminga for å kunne gjennomføra formeringa.

Tidleg kantslått hindrar blomane å setja frø og formera seg. Kantslåtten fremmar kun vekst av gras, som er det einaste som tåler kraftig slått. Blømande villeng tåler denne behandlinga dårleg før plantene frøar seg. Kantslåtten skadar av den grunn mangfaldet av vekster.

Insekt er svært viktige for naturen og menneske. I Norge utgjer insekta 44 prosent av kjend artsmangfald med sine om lag 18.000 slag. Insekta er talrike og til stades i nesten alle økosystem, og utan insekta vil prosessar og funksjonar i naturen bryta saman.

Mange insekt, som for eksempel bier og humler, er pollinatorar. Dette betyr at dei spelar ei viktig rolle i bestøvinga og reproduksjonen av mange planter. Fleire av dei viktigaste jordbruksplantene og matressursane er heilt avhengige av pollinering frå insekt. Dei er også mat for mange andre slag. Balansen i mange av jordas økosystem er truga om mange insektslag forsvinn eller vert reduserte.

Biolog Astrid Skinlo i Statens vegvesen meiner at kantslått er heilt naudsynt for å få vekk kraftigveksande og framande slag som tar livet av alt rundt seg. «Hvis me ikkje fjernar dei, vil vegkantane bestå av lupiner og hundekjeks eller skog om nokre år», seier ho.

Eg meiner at vegmyndigheitene sine driftsrutinar må tilpassa seg ny kunnskap. Lågtveksande vegkantar treng ikkje bli slegne. Her må ein vera selektiv utan å bruke neglesaks. Ein skal berømma Sveio kommune som har fasa ut sprøytemiddel i dette arbeidet. Bruk av varmt vatn til å drepa ugraset er til dømes eit meir miljøvenleg alternativ.

Vegmyndigheitene bør innføra «smart kantslått». Det inneber blant anna at ein gjer ei vurdering av kva som veks i vegkantane og variasjonen i vegetasjonen og tek omsyn til dette. At ein gjennomfører slått av urtevegetasjon langs vegane i solskinn og midt på dagen slik at vaksne insekt kan fyke unna, og at ein så langt det er mogeleg berre gjennomfører kantslått av eng og urter ein gong i året, og tidlegast frå 1. september.

Alle som forvaltar eit areal kan gjera tilhøva betre for bier og humler anten det er hageeigarar, kommunar, vegmyndigheiter eller bønder.

Arne Valen
Leiar i Haugaland Birøkterlag
Kommunestyrerepresentant Sp