handdesinfisering
Hald hendene reine og ta vare på deg sjølv og dei rundt deg! Smart handdesinfisering designa for utandørsbruk, produsert i Nederland, blir nå forhandla av Norsk Lek og park. Produktet er brukarvenleg; trø på pedalen for å generera energi som aktiviserer den sensordrevne pumpa, samstundes som søyla spelar av tilrettelagt informasjon om til dømes virus og bakteriar. FOTO: Norsk Lek og Park

Ny tilsett og nytt produkt