Manfred Volanthen, adm. dir. i Swire Oilfield Services og Oddvar Østensvik, gründar og tidlegare majoritetseigar i Helifuel AS.
Manfred Volanthen, adm. dir. i Swire Oilfield Services og Oddvar Østensvik, gründar og tidlegare majoritetseigar i Helifuel AS.

Helifuel er kjøpt opp

Swire Oilfield Services, den leiande globale leverandøren av konteinarløysingar og tenester til offshore-industrien har kjøpt opp det selskapet Helifuel AS, som har base på Hanaleite.

I ei pressemelding går det fram at oppkjøpet vil styrka selskapet si internasjonale satsing innan Aviation & Helifuel system ytterlegare.

Oppkjøpet er eit nytt ledd i Swire Oilfield Services sin strategi om å utvida det globale tenestetilbodet etter at selskapet tok over Aberdeen-baserte Gordon Engineering Services (GES) i 2018.

Med i leiargruppa

Jonathan Hughes, adm. dir. i Swire Oilfield Services er oppnemnt til å leia den vidare utviklinga og ekspansjonen av forretningsområdet på global basis.

Jorunn Håvardsholm held fram som dagleg leiar. Arkivfoto Foto: Irene Flatnes Haldin

Tidlegare eigar og grunnleggjar av Helifuel AS, Oddvar Østensvik vil halda fram i selskapet saman med den eksisterande leiargruppa, med Jorunn Håvardsholm som dagleg leiar, blir det nemnt.

Helifuel AS blei etablert i 1996, og er spesialisert på design, produksjon, inspeksjon, vedlikehald, opplæring og utleige av spesialsystem for drivstoffylling til offshore olje og gass, marine og vind-industrien.

Basert på det mangeårige erfaringa i sine respektive marked, vil det kombinerte selskapet vera i stand til å kunne tilby ei fullintegrert teneste for alle behov innan Aviation og helifuel-segmentet, heiter det vidare i pressemeldinga.

Positivt steg

Manfred Vonlanthen i Swire Oilfield Services seier dette om oppkjøpet:
– Helifuel AS passar perfekt inn i vår strategi om å utvikla tenester med høg kvalitet for å kunne tilby våre kundar ein komplett ende-til-ende løysing på tvers av industriar.
Helifuel har eit godt omdømme på marknaden, og med våre to selskap kombinerte portefølje av produkter og tenester, samt at me er tilstades globalt, vil det setja oss i ein unik posisjon til å skapa meirverdi for våre kundar over heile verda. Oppkjøpet representerer eit spennande og positivt steg framover for Swire Oilfield Services sin ambisjon om vekst og differensiering, og representerer både tillita og langsiktigheit frå våre eigarar, John Swire & Sons.

Fundament for vidare vekst

Oddvar Østensvik har denne uttala:
– Samanslåinga vil hjelpa oss med å vidareutvikla våre løysingar til den globale energisektoren, og gi oss moglegheita til å halda fram med å tilby kostnadseffektive tenester med høg kvalitet til våre kundar. Me har eit solid team som i kombinasjon med den økonomiske styrka og det globale nettverket til Swire Oilfield Services, vil gi oss eit godt fundament for vidare vekst og moglegheit for auka produktutvikling og innovasjon.

Swire Oilfield Services blei etablert i 1979, og er med sine over 500 tilsette operasjonar frå 61 basar i 29 sterkt tilstades i dei største olje- og gassregionane i Europa, Afrika, Midtausen, Nord- og Sør-Amerika og Asia.