– Fjoråret var prega av koronapandemien, og det er grunn til å anta at tiltaka som styresmaktene sette i verk har påverka kriminaliteten. Likevel er det verd å merka seg at nedgangen i den registrerte kriminaliteten er ein trend me har sett over tid, seier politimeister Hans Vik, politimeister i Sør-Vest politidistrikt.
– Fjoråret var prega av koronapandemien, og det er grunn til å anta at tiltaka som styresmaktene sette i verk har påverka kriminaliteten. Likevel er det verd å merka seg at nedgangen i den registrerte kriminaliteten er ein trend me har sett over tid, seier politimeister Hans Vik, politimeister i Sør-Vest politidistrikt.

Framleis nedgang i den registrerte kriminaliteten

I 2020 vart det registeret 26.230 meldingar av lovbrot i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vore ei utvikling i retning færre melde saker, og denne trenden heldt fram også i fjor.

Talet på registrerte valdslovbrot er sidan 2016 redusert med ni prosent. Nedgangen heldt òg i fjor fram, då det vart registrert 446 færre meldingar i politidistriktet.

Helgevalden ned

Det er sannsynleg at reduksjonen i fjor har samanheng med nedstengninga av samfunnet og reguleringa av utelivet grunna covid-19-pandemien. Me ser til dømes ein nedgang i talet på kroppskrenkingar (frå 1220 i 2019 til 979 i fjor), og i kroppsskadar (frå 199 i 2019 til 147 i fjor). Talet på kroppskrenkingar i helgane vart reduserte frå 763 i 2019 til 520 i fjor. Me kan difor seia at utelivsvalden gjekk ned då koronapandemien trefte oss, seier politimeisteren.

I Sør-Vest politidistrikt vart det i fjor registrert 4,89 valdsmeldingar per 1000 innbyggar. Dette er noko under landsgjennomsnittet.

Auke i valdtekt av barn

I fjor vart det registrert 620 seksuallovbrudd, dette er 6 færre enn året før, men sidan 2016 har likevel talet på meldingar auka med 8 prosent.

– Talet på meldingar innan seksuallovbrot gjekk totalt ned, men me såg ein auke innan nokre statistikkgrupper. Den største auken fann stad i saker som vart registrerte som framvisning/framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller seksualisering av barn (frå 77 til 91 saker), og dessutan valdtekt av barn under 14 år (frå 26 til 39 saker). Dette er omtrent det same talet på meldingar som vart registrerte i 2018. Det er ikkje enkelt å gje ei forklaring på kvifor dette talet no stig igjen, men me veit at det er mørketal òg her. I tillegg kan vår auka erfaring og kompetanse, med OP Spiderweb i spissen, bidra til at me avdekker fleire saker på Internett. Desse sakene er krevjande, men det er òg nokre av politiet sine aller viktigaste prioriteringar, seier Vik.

Færre vinningssaker, men noko skil seg ut

Når det gjeld vinningslovbrot totalt, har nedgangen me har sett sidan 2016, med unntak av ein liten auke i 2019, gjeld framleis i 2020. Men eit par understatistikkgrupper skil seg ut. Me ser at det er fleire melde tjuveri frå bod, garasje, og areal tilhøyrande bustad/hytte. Her har me ein auke på 550 saker, til totalt 1893 meldingar i fjor. Det er i byane våre at auken skjer. I Stavanger steig talet frå 588 i 2019 til 907 i fjor. Også i Sandnes og Haugesund steig talet, frå 196 og 165 til 266 og 236. Når det gjeld tjuveri av sykkel ser me òg ein kraftig auke. Auken frå 2018 til 2020 er på over 40 prosent, frå 865 meldingar til 1234 i fjor.

– Vinningssaker er ofte vanskelege å oppklara, fordi me har heilt ukjend gjerningsperson og få spor å gå etter. Oppklaringsprosenten vår på desse sakene låg på 19,4 prosent i fjor. Her er det viktig at innbyggjarane gjer nødvendige og enkle førebyggande tiltak for å sikra eigne verdiar, oppfordrar politimeister Vik.