– Det skal leggjast ein hovudleidning frå Våga i sjøen og over til ein samlekum ved sjøen på Flatnes. Eigedomar på Flatnes vil dermed kunne knyta seg til med private fellesleidningar til denne kommunale samlekummen. Dette vil medføra at eit relativt stort tal eigedomar kan knyta seg til det kommunale vassverket med ryddige forhold, då ein i stor grad vil unngå små, private leidningar på kryss og tvers i sjøen, opplyser Frederik Aalo Flood i Sveio kommune. 
Bildet illustrerer kor vassleidningen vil koma, utan at det er heilt nøyaktig. Det vil også bli leidning til Våganeset.
– Det skal leggjast ein hovudleidning frå Våga i sjøen og over til ein samlekum ved sjøen på Flatnes. Eigedomar på Flatnes vil dermed kunne knyta seg til med private fellesleidningar til denne kommunale samlekummen. Dette vil medføra at eit relativt stort tal eigedomar kan knyta seg til det kommunale vassverket med ryddige forhold, då ein i stor grad vil unngå små, private leidningar på kryss og tvers i sjøen, opplyser Frederik Aalo Flood i Sveio kommune. Bildet illustrerer kor vassleidningen vil koma, utan at det er heilt nøyaktig. Det vil også bli leidning til Våganeset. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Kommunalt vatn frå Våga til Flatnes