Vestland fylke, Sveio kommune.
Vestland fylke, Sveio kommune. FOTO: Vestavind arkiv

Velg Vestland!