Jon Askeland, fylkesordførar i Vestland.
Jon Askeland, fylkesordførar i Vestland. FOTO: Vestland fylkeskommune

Godt val, Sveibuar!