Autovernet blei knekt av i Vestland fylke, men låg måndag morgon i Rogaland fylke.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Autovernet blei knekt av i Vestland fylke, men låg måndag morgon i Rogaland fylke. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Eitt trafikkuhell i to fylke