Kommunehuset i Sveio.
ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN
Kommunehuset i Sveio. ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

Lesarinnlegg: Konsekvensene av allerede for høye krav

Vi ble rystet over å lese rådmannens ord i Haugesunds avis 1.november 2022: «…samtidig må terskelen for å få sykehjemsplass heves, men uten at det er uforsvarlig eller i strid med gjeldende lover. Selv om det er kommet tilbakemeldinger på at det er vanskelig å få plass ved Sveio omsorgssenter, er det trolig vanskeligere i en del andre kommuner».

Rådmannen i Sveio bør feie for sin egen dør før hun sier det er vanskeligere i andre kommuner.

Vår far hadde i lengre tid søkt om langtidsplass på grunn av alderdom og sviktende helse. Etter flere runder i kommunen med avslag på søknad og avslag på klager sendte vi saken videre til vurdering hos statsforvalter i håp om å få til en forsvarlig løsning for vår far.

Mens klagen vår på avslag fra kommunen var inne hos Statsforvalter forverret vår far sin helse seg betraktelig over kort tid, med kolsforverring og hjertesvikt. Han utviklet tung depresjon og satt for det meste hjemme alene. Hans kone gjennom 63 år hadde tidligere samme år fått tilbud om fast plass på grunn av parkinsonsykdom. Hans daglige besøk hos henne ble sjeldnere og sjeldnere og han trengte mer og mer hjelp til daglige gjøremål.

Vår far hadde fått el-scooter for å kjøre bort til omsorgshjemmet for å besøke sin kone, men den kunne ikke brukes da han ikke klarte å komme seg opp/ut i den uten hjelp. Gode naboer var innom vår far daglig og lurte på hvorfor vi ikke søkte plass til han. De var redde for å finne han kollapset i leiligheten da hans helsetilstand forverret seg. Overraskelsen var stor da de hørte at vi hadde søkt om plass, fått avslag, klaget på avslag og fått avslag på klage.

Da vi som nærmeste pårørende er spredt bosatt, Bergen og Stavanger, ble det utfordrende for oss å ha tett daglig oppfølging. En av oss barna bor i Sveio og var den siste tiden innom daglig for å hjelpe til. Til tross for store endringer i vår fars helsetilstand finner vi ikke spor av dette i de daglige rapportene fra hjemmesykepleien. Tjenestekontoret bruker blant annet disse rapportene i sine vurderinger ved tildeling av langtidsplasser og akuttplasser. Vi finner det svært urovekkende at disse rapportene fra hjemmesykepleien er så underrapporterte.

Selv da hans kone/vår mor lå på dødsleie på Sveio omsorgssenter fikk ikke vår far tilbud om å være hos henne. Det blir spekulasjoner fra vår side, men vi mistenker at han ikke fikk tilbud fordi han da var blitt så pleietrengende og de ikke hadde kapasitet til å ta vare på han på et pårørenderom.

Vår far fikk dog komme inn på rulleringsopphold 2 dager før plan. Kroppen hans var da allerede utslitt. Den totale påkjenningen av egen sviktende helse og over å våke over sin kone, dag og natt, ble for mye for han. Han døde 2 dager senere på Haugesund sykehus. Klagesak hos Statsforvalteren ble ferdigstilt etter at vår far gikk bort.

Vår far hadde akkurat fylt 90 år, ca. 14 dager før sin død. Både fastlegen hans og legene på sykehuset mente at han burde få fast plass. Rulleringen han var tildelt, men 1 uke på hjem og 5/6 hjemme, var ikke tilstrekkelig lenger for å ivareta hans primære behov.

Det er trist å tenke på at tjenestekontoret i Sveio kommune mente at de satt inne med bedre kunnskap enn legene og gav han avslag på avslag. Å lese at det skal bli enda vanskeligere å få plass i fremtiden er ekstremt urovekkende.

Vi spør oss selv: hvilken eldreomsorg er det vi ønsker å ha i denne kommunen? At generasjonen som har vært med på å bygge dette landet, vokste opp under krigen, ikke skal få en verdig slutt på livet. At de blir sittende hjemme og dør i løpet av sin egen saksbehandlingsprosessen er hårreisende.

Rådmannens kommentar om at «det trolig er vanskeligere i en del andre kommuner» er ikke et argument som holder vann. Dere bør heller sette søkelys på de kommunene som har god eldreomsorg og følge deres gode eksempel.

Det er fortvilende å lese at dere igjen planlegger å ramme de eldre i kommunen ved å gjøre det vanskeligere å få plass og redusere antall plasser. Vi håper virkelig at det er noen politikere i Sveio som kan sette ned foten og få stoppet denne galskapen. Det er for sent for våre foreldre, men vi håper med dette leserinnlegget at andre eldre og deres familier ikke skal havne i samme saksbehandlingsfadese som vi gjorde med tjenestekontoret i Sveio kommune.

Sigrun, Egil og Ingrid Salamonsen