Solveig Gravelsæter vert ny kreftkoordinator i Sveio.
ARKIVOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Solveig Gravelsæter vert ny kreftkoordinator i Sveio. ARKIVOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ho er ny kreftkoordinator i Sveio