Lesarinnlegg

Jeg har ikke stemmerett i Sveio ved årets kommunevalg, men som utflyttet haugalending med hytte i Sveio tar jeg meg friheten å fremsnakke Sveios dyktige ordfører Linn Therese Erve, skriver Eigil Knutsen.

«Linn Therese Erve har løftet Sveio»

Når ein har budd saman eit langt liv, har ein ei von om at det skal vara til døden – ikkje kommunen – skil ein ad, skriv André Mundal Haukås.

«Sambuargaranti – til døden, ikkje kommunen, skil ein ad»

I åra som kjem treng me å jobba saman for å løyse dei utfordringane me står ovanfor. Det er verken administrasjonen eller ordførar åleine som har ansvaret for at kommunen held fram med å vere ein attraktiv arbeidsgjevar, skriv Linn Therese Erve.

«Sveio treng meir næring»

Kommunen skal vere ein tilretteleggjar. Infrastruktur er ein av tingene kommunen skal leggje til rette, og eit eksempel er arbeidet med ny Tjernagelveg Fv. 541, skriv Monica Vandaskog Valen.

«Saman for å utvikle Sveio»

Eg meiner Sveio treng endring. Ei politisk endring, men og ei ny satsing med god marknadsføring av kommunen vår, skriv Sondre Natås Strand.

«Sveio må vekse – då treng me ei endring»

Me er alle enige om at det må vera eit godt tilbod om eldrebustader i Sveio, samstundes som det må vera lett å få plass på omsorgssenteret (SOS) når det er nødvendig, skriv Mikal Møller Hovda og Carl Enoksen.

«Forskrifta om rett til langtidsopphald i sjukeheim bør sendast på høyring»

Naust i dag er blitt ei hytte med sjøen, som ein ikkje har lov å overnatte i. Trur nok at det er nokre som synder der., skriv Vidar Høyland.

«Er naust eit naust?»

Abonnement
Inne i det raude feltet er området Fjord Motorpark ser for seg å laga eit anlegg.
Illustrasjon: Google, grafikk: Thomas Vallestad Drageset

«La oss saman få Fjord Motorpark til Sveio»

Ved kyrkjevalet stemmer du på kandidatar til soknerådet, bispedømerådet og Kyrkjemøtet, skriv Bent Rune Sinnes (t.v.) og Tor Helge Hardeland.

«Alle som er over 15 år kan stemme ved kyrkjevalet»

Nils T. Bjørke, Monica Vandaskog Valen, Arne Valen og Kristian Eilerås på gardsbesøk hos Steinar Vikse, heilt til venstre.

«Landbruket i Sveio sine utfordringar»

Symjehall eit av prosjekta det må samarbeidast om. Planlegging har pågått i over 10 år, men er ikkje i mål trass i mange positive vedtak, skriv Mikael Møller Hovda og Lars Einar Hollund. Illustrasjon: Vikanes Bungum frå 2020.

«Leggja til rette for godt samarbeid»

Ser ein fram til 2050 er det heile 271 personar med demens i Sveio som mest sannsynleg treng hjelp av kommunen for å dekka sine grunnleggande behov, skriv Anne Lise Økland og Linn Therese Erve.

«Sveio inn i framtida»

Arbeidet med fiskerhavna i Langevåg pågår for fullt og trafikken over Tjernagelvegen er aukande. Av den grunn er det svært viktig at denne saka snarast får ei god framdrift, skriv Mikael Møller Hovda og Lars Odvin Hovda.

«Reguleringsplan for Tjernagelvegen Fv. 541»

Mine politiske draumar er verken vinmonopol eller det flottaste badeanlegget i regionen. Eg ynskjer at barn og unge skal få driva med det dei interessera seg for, skriv Jarle Jacobsen.

«KrF – eit godt alternativ»

Ingen elevar er like, og klassar kjem i ulike fasongar. Difor gir det inga meining med gjenbruk av identisk læreopplegg, skriv John Håkon Næss.

«Ein trygg skulestart for alle elevar»

Alle Sveio Høgre sine kandidatar til valet.

«Sveio Høgre og ein framtidig motorpark i kommunen»

Me vil heller kjenna lukta av gull enn lukta av bensin. Og gullet er vår uerstattelege natur, skriv Kjartan Moe Hustvedt.

«Ja, ja og atter JA»

Første skuledag er ein viktig dag for skulestartarane, det er ein start på ein ny periode i livet, skriv Linn Therese Erve. Arkivfoto.

«Velkommen til skulestart»

Asle Georg Halleraker
Asle G. Halleraker
Tverrpolitisk Fellesliste

«Tverrpolitisk samarbeid må til for å få gjort noko i Sveio»

Vel du å ikkje røyste ved valet, godtek du at andre bestemmer korleis Sveio skal vera dei neste 4 åra, skriv Monica Vandaskog Valen.

«Bruk røysteretten din»