Lesarinnlegg

Barna må nå krysse vegen i uopplyst område, som kan vere farleg om bil kjem køyrande. I same område blir fartsgrensa endra frå 60 km til 80 km/t, skriv Dagfinn Fagerland Bjørge.

«Det er ikkje akseptabelt at gatelyset ikkje lyser»

Er det løye at en ser færre og færre arter på kysten, når det skal bygges hytter over alt, «for opplevelsens skyld»? skriver Er det løye at en ser færre og færre arter på kysten, når det skal bygges hytter over alt, «for opplevelsens skyld»? skriver Asbjørn Westre.

«Galskapen vil ingen ende ta»

E39 i ny trasé blir det største naturinngrepet me får sjå i Sveio i vår levetid, om planane blir realiserte. Sjølve arealbeslaget blir enormt, men skadeverknadane går mykje lenger enn til vegskuldra, skriv Olav Østebø Olsen. Utsnitt frå Statens vegvesen sitt kart over traseen.

«Gløymer kommunestyret naturen?»

Me kan jo ikkje tvinga nokon til å handla. Me ønsker kundar som har lyst til å handla hos oss, skriv Per M. Grøsvik

«Valevåg landhandel søker kundar»

Om du lar mobilen ligge og venter til du har stoppet, kan du ha reddet både ditt og andres liv, skriver Stig Eid Sandstad. Illustrasjonsfoto.

«Det er ikke 500 kroner fra eller til som får folk til å legge vekk mobilen»

Konkurransen om å levere det laveste anbudet fører til at det først og fremst er de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår blir dårligere, skriver styret i Fagforbundet.

«Hva skjer når kommunen vurderer å legge kommunale arbeidsplasser ut på anbud?»

Tar du med deg disse rådene, sikrer du en magisk julefeiring for både store og små, skriver Ragnhild Kaski.

«Ta med deg disse rådene inn i julen»

Senterpartiet svarar på kritikken i dette lesarinnlegget.

«Ein brysam veg»

John Anders Semb (t.v.) og Asle G. Halleraker på siste kommunestyremøte.

«Er Sveio Sp blitt ein del av Sveio Høgre, og finst det ein veg vidare?»

Midt oppe i skuffelsen varma det utruleg at fleire stod opp og talte vår sak med så stor kraft, skriv Ole Andreas Våge.

«Nå er Fylkesveg 541 setla, kanskje»

Bri Oddrun Stuve, leiar i Sveio Bonde og Småbrukarlag.

«Nye E39: Veien vil få barriereeffekt for lokalsamfunnet, og spesielt for landbruket»

Korleis denne persontransporten skal foregå på eit sikkert og karbon-nøytralt vis bør dei ansvarlege ha eit ope forhold til. Motorveg er slett ikkje den beste løysinga, skriv Brigt Ottar Valen. Dronefoto.

«Neste stopp Førde stasjon. Avstiging på høgre side»

Tilsaman 15 husstander vert råka direkte ved det rosa alternativet, og 4 husstander ved det grøne alternativet. I tillegg vil to drikkevasskjelder, i form av kjelder som er i bruk i fleire bustader og i næringsbygg, bli utsletta, slik planane ligg føre, skriv Sigmund Skar.

«Kjære Statens vegvesen!»

Flere hundre møtte til informasjonsmøte i Førde, og det var ingen av dem som sa noe der som var positive til ny vei. Dette bør være et tydelig signal til politikerne om hva innbyggerne mener om denne nye veien, skriver Kari Søvik.

«Pass på de innbyggerne, jordbruket og bedriftene dere allerede har her i kommunen»

Arne Valen (Sp) spør om medverknad.

«Kan ny E39 bli to- og trefeltsveg?»

Eg vil gå langt å ytra at folkeviljen skal vere bindane i høve planlegging av ny E39, skriv Dagfinn Bjørge.

«Ny E39: Krav om tunnel og varsame inngrep i landskapet»

Her kan ein sjå kor langt ein kjem på ein time med dagens veg, og nye E39. Illustrasjon: Statens vegvesen

«E39 firefeltsveg»

Normann Austvik har skrive eit lesarinnlegg om ny E39.

«Ny E-39 gjennom Førdebygda»

I dag er vegprisen så høg at ein ikkje har betalingsevne i anna enn elektroniske kontopengar. Slike som flyg frå bomstasjonar og rett inn på ein annan konto når ein passerer, skriv Roald Østensjø. Her fotografert under folkemøtet i Førde.

«Nye E39: Stavanger–Bergen-banen»

Før i tida budde det fleire generasjonar på gardane. Fleire jobba i lag. I dag arbeidar bøndene stort sett åleine. Einsemda i landbruket pressar den psykiske helsa, skriv Arne Valen. Illustrasjonsfoto.

«Bonden si psykiske helse»