Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.
Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

Fleire ledige stillingar i september

I Sveio var det i slutten av september 14 ledige stillingar, 71 heilt arbeidsledige personar på same tid. Det er 6 fleire enn i fjor på same tid.

I september var arbeidsløysa i Sunnhordland til saman 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er ein nedgang på 242 i forhold til august.

– Den positive utviklinga utover våren og sommaren held fram inn i hausten. Stadig fleire kjem i arbeid. Det er ekstra positivt å sjå at det tar seg opp med tilgangen på ledige stillingar, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland i ei pressemelding.

– Betring i arbeidsmarknaden

I september var det registrert 235 ledige stillingar hos NAV i Sunnhordland. Det er 104 fleire enn førre månad.

– Det har vore ein stor reduksjon i tal utlyste stillingar sidan mars i år. Tal stillingar i september er rundt same nivå som i fjor. Det kan tyda på ei betring i arbeidsmarknaden, og lovar bra for at enno fleire kjem i jobb i løpet av året, seier Østerlid.

Stabil nedgang

Blant heilt ledige var det i september flest innan industriarbeid (194), bygg og anlegg (133) og butikk og salsarbeid (73). Serviceyrka og anna arbeid hadde 68 heilt ledige.
Det har den siste tida vore ein stabil nedgang blant dei fleste yrkesgrupper. For serviceyrka er ledigheita tilbake på tilnærma same nivå som før.