-	Det som er positivt, er at fleire permitterte kjem i arbeid, heilt og delvis, samstundes som samfunnet gradvis opnar opp igjen, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.
- Det som er positivt, er at fleire permitterte kjem i arbeid, heilt og delvis, samstundes som samfunnet gradvis opnar opp igjen, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. FOTO: NAV Sunnhordland

Den høge arbeidsløysa flatar ut

I april var arbeidsløysa i region Sunnhordland til saman på 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Talet arbeidssøkjarar som står heilt eller delvis utanfor arbeidsmarknaden er 3.615.

Arbeidsløysa har flata ut på eit rekordhøgt nivå. Det har vore ei ekstrem forverring i arbeidsmarknaden sidan mars, skriv NAV Sunnhordland i ei pressemelding.

– Det som er positivt, er at fleire permitterte kjem i arbeid, heilt og delvis, samstundes som samfunnet gradvis opnar opp igjen. Det kan tyde på at me kan få ei noko lågare arbeidsløyse framover, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

I tillegg til heilt ledige og personar i arbeidsretta tiltak, er det registrert 1.320 delvis ledige. I NAV region Sunnhordland er det også registrert over 1.000 EØS-borgarar. Det utgjer nesten halvparten av alle registrerte EØS-borgarar i Vestland.

Ramma då aktiviteten var på topp

Sunnhordland vart råka av koronaviruset i ei tid der aktiviteten var på topp. Om lag 2.000 innleigde industriarbeidarar frå EØS-land jobba i ein tilbakevendande turnus og reiste heim i friperiodane.

– Eit fleirtal av dei er blitt permitterte. Kværner bemannar no opp igjen, med 100 personar i første omgang. Viser det seg vellukka, vonar me fleire av dei permitterte frå EØS-land kjem attende i arbeid, seier Østerlid.

EØS-borgarar som er omtalt har ikkje bustadskommune i Noreg. Dei er registreret hos NAV, men ikkje ein del av tal for arbeidsløysa.

23.919 fleire enn i fjor

I Sveio er arbeidsløysa 7,4 prosent. Det utgjer 149 heilt eller delvis ledige, og er ein auke på heile 229 prosent i høve til same tid i fjor. Auken for heile Sunnhordland totalt er ganske mykje høgare, heile 300 prosent samanlikna med i april i fjor.

I Sunnhordland er det høgast arbeidsløyse på Stord (8,6 prosent) og i Etne (7,9 prosent), medan det er lågast ledigheit på Tysnes (4,8 prosent) og i Kvinnherad (5,4 prosent).

Arbeidsløysa i Vestland er 9,3 prosent av arbeidsstyrken, eller 31.352 personar. Det er 23.919 fleire enn på same tid i fjor.