– Me ser dessverre fleire teikn til at ny smittebølgje kan vera på veg. Det er aukande smittetal, og til nye område. Me har enda ikkje sett den fulle effekten av jule- og nyttårsfeiringa, der mange har vore samla, sa statsminister Erna Solberg søndag kveld.
– Me ser dessverre fleire teikn til at ny smittebølgje kan vera på veg. Det er aukande smittetal, og til nye område. Me har enda ikkje sett den fulle effekten av jule- og nyttårsfeiringa, der mange har vore samla, sa statsminister Erna Solberg søndag kveld. FOTO: Skjermdump frå pressekonferanse 3. januar 2021

Koronasituasjonen:

Nye tilrådingar og reglar frå måndag 4. januar

For å behalda kontrollen på smittespreiinga og avgrensa ny auke i smitta, blir sett i verk det forsterka nasjonale smitteverntiltak i førebels to veker frå 4. januar.

– Me har etter jul sett færre som testar seg, og av dei som testar seg går delen positive testar opp. Smitten er aukande og spreier seg til nye delar av landet. Eg ber no om at alle blir med på eit krafttak for å unngå ein ny smittebølgje, seier statsminister Erna Solberg, i følgje regjeringa.no.

Basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringa vedtatt å forsterka smitteverntiltaka og justera dagens nasjonale tilrådingar, slik at kommunane har kapasitet til å handtera lokale utbrot og få på plass meir testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisande frå utlandet skal samtidig fasast inn.

– Formålet med dei nye, strenge tiltaka er å bryta ein eventuell ny smittebølge. Vi må no venta med å ta opp att sosialt liv til det har gått 14 dagar, i det som blir ein sosial nyttårspause for alle, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltaka vil førebels vara i 14 dagar, for å få ei betre oversikt over situasjonen.

– Kommunane treng òg tid og ressursar til å planlegga og gjennomføra oppstart av vaksinasjon. Det er eit stort og viktig arbeid, og då blir det vanskeleg for kommunane å handtera mange lokale utbrot samtidig, seier Høie

Tilrådingar for alle i heile landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i heimen. Vent 14 dagar med private besøk. Unntak for nødvendige heimetenester og besøk hos personar som er i den siste fasen til livet. Alenebuande kan ha besøk eller gå på besøk med ein til to faste venner eller til ein fast husstand. Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlinger innandørs, blir tilrådde utsett til etter 18. januar. Dette gjeld òg alle aktivitetar innandørs som samlar barn og unge på tvers av klassar/ kohortar. (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphald med personar frå same husstand blir framleis ikkje rådd mot, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.

Skular og utdanning

 • All undervisning og alle planlagde arrangement ved universitet, høgskular og fagskular blir digitale fram til 18. januar. (Nytt)
 • Alle dei vidaregåande skulane i landet og ungdomsskular går over til raudt nivå. (Nytt)
 • Det blir gitt ikkje nasjonale føringar for nedstengning av folkehøgskulane eller bibelskulane. Folkehøgskulane følgjer tilrådingar og retningslinjer frå lokale helsestyresmakter.

Arbeidsplassar

 • Heimekontor for alle som har moglegheit til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesenter og butikkar bør innføra avgrensingar på tal kundar, slik at det er mogleg å halda avstand og dessutan ha tilgangskontroll. Regjeringa vil i løpet av dei næraste dagane vurdera om dette skal forskriftsfestast og ha tilgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktivitetar kan gjennomførast dersom det er mogleg å halda god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvarar som har eit særskilt unntak med eiga regulering, blir ikkje omfatta

Reglar for heile landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Viss ein er fleire enn fem i same husstand, kan sjølvsagt alle i husstanden møtast. (Nytt)
 • Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamlingar, seremoniar mv., likevel 200 personar der alle i publikum sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vera opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmontert. (Nytt)
 • Dei fleste av desse arrangementa vil uansett ikkje vera i tråd med nasjonale tilrådingar og bør derfor utsetjast eller blir avlyste.

Uteliv og serveringstader

 • Det blir innført nasjonalt forbod mot skjenking av alkohol på serveringstader og arrangement. (Nytt)

Kyrkjevandring

 • Dei særlege reglane for kirkevandringer blir oppheva straks, i staden for frå 15. januar. (Nytt)