Sveio Senter.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Sveio Senter. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

— Me har godt eigna lokale for polet