Ruth G. Østebøvik Eriksen.
Ruth G. Østebøvik Eriksen. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Formuesskatt og næringsutvikling i Sveio

Sveio er en næringsfattig kommune, og en sentral og viktig målsetning for Sveio FrP er å utvikle og styrke næringssatsingen for med dette å få flere arbeidsplasser og økt verdiskapning. Og som en direkte konsekvens av dette, flere og bedre kommunale tjenester til innbyggerne.

Vi skal nå i gang med arbeidet med å styrke næringsutvikling i vår kommune på alvor via Atheno, som arbeider med forretningsutvikling for selskap i etableringsfasen i Sunnhordland. Vi må etablere trygge og gode rammer som igjen må dekke behovet som næringslivet til enhver tid har. Dette er prosesser som pågår i disse tider i forbindelse med kommuneplanarbeidet, og som jeg håper snart kommer til politisk behandling.

Historisk sett har det alltid vært krevende å tiltrekke seg næring i vår kommune, noe som egentlig er litt vanskelig å forstå tatt i betraktning den sentrale beliggenheten som Sveio har. Det er flere og sammensatte årsaker til dette, men et faktum er at næring er som andre  – den trives best der det er annen næring. Klynger, næringsparker osv er dekkende stikkord i så måte…

For Sveio som samfunn og kommune er fordelene med å ha et blomstrende næringsliv helt åpenbare: Flere arbeidsplasser, flere innbyggere, levende lokalsamfunn, attraktive boligtomter, styrket tjenestetilbud m.m.

Vi må også erkjenne at vi neppe blir tildelt statlige arbeidsplasser til vår kommune, selv om håpet om fengsel stadig lever og vi jobber knallhardt for å få det på plass. Det er derfor helt sentralt at vi lykkes med å tiltrekke oss næring gjennom andre virkemidler dersom vi skal nå våre ambisjoner. Og det finnes mekanismer som kan være positive for å tiltrekke seg næring, og her kommer formuesskatten inn som en mulighet.

Formuesskatten… Bø kommune i Vesterålen er blitt Norges Monaco – jeg ønsker at Sveio på samme måte skal bli Vestlandets Monaco. Av dagens satser på formuesskatt (0,85 %)  går 0,15 %  til staten, mens 0,70 % går til kommunen. Den sistnevnte delen kan kommunene selv bestemme, og Bø setter denne fra 2021 ned til 0,20 %, slik at total formuesskatt blir på 0,35 %.
Dersom Sveio gjør det samme vil de de økonomiske konsekvensene være marginale, og vi har ingenting å tape, men mye å vinne.

Sveio FrP foreslår derfor å sette ned formuesskatten i Sveio til 0,2% fra 2022. Målet med dette er rett og slett å gjøre Sveio attraktiv for bemidlede investorer å slå seg ned og investere sine midler her, og ikke i andre kommuner, for med dette å få fart på næringsutviklingen
Vi skal være aktive og en attraktiv kommune for næringslivet nå og i fremtiden.

Ruth Eriksen,
Sveio FrP