Vi må se på de pengene vi bruker på barnehage som en investering i det viktigste «fondet» – nemlig barna i Sveio kommune, skriver Kristin B. Robberstad.
Vi må se på de pengene vi bruker på barnehage som en investering i det viktigste «fondet» – nemlig barna i Sveio kommune, skriver Kristin B. Robberstad.

«Sveio sin viktigste investering»

Som pedagogisk leder i barnehage har jeg et stort ansvar i jobben min og det er ofte en føler en utilstrekkelighet. Slik bemanningsnormen er i dag er det for få voksne i barnehagene i hele Norge, arbeidsbelastningen er stor og det er en av de yrkene som ligger på topp i forhold til høyt sykefravær. Det er få som søker seg på barnehagelærerutdanningen og det er vanskeligere å få ansatte til å bli i yrket.

I dag oppholder de fleste av barna i alderen 1-6 år hverdagen sin i en kommunal eller privat barnehage i Sveio kommune. Barna oppholder seg store deler av dagen i barnehagen og derfor er barnehagen en viktig arena for barns danning og utvikling.

I Stortingsmelding 6 kan vi lese om hvor viktig de første leveårene til barna er, det er i denne perioden barna danner grunnlaget for utvikling og læring. Videre står det om hvor viktig det er at barna danner seg et godt grunnlag for å få et godt utgangspunkt videre i livet. Det påpekes også at tilbudet i barnehagen og i skolen legger grunnlaget for hvordan barna lykkes i utdanning og arbeidslivet (Meld. St. 6).

Skal vi klare å fange opp de barna som trenger det tidlig er vi avhengig av bedre rammer i barnehagen, vi trenger flere barnehagefaglig ansatte per barn.  Satser Sveio kommune mer penger på barnehagene, slik at vi kan øke bemanningen, gir det rammer for enda bedre kvalitet.

Ringvirkningene av å styrke kvaliteten til barnehagene kan bli ganske store. Med et enda sterkere barnehagetilbud er det større sjanse for mer robuste barn som starter på skolen, mer robuste barn har ofte en sammenheng med mindre mobbing, færre som faller utenfor i skolesystemet og i arbeidslivet.

Vi snakker så fint om «tidlig innsats», hva innebærer egentlig det i praksis? I mine øyne innebærer det at vi som jobber med barn og unge skal fange opp de barna som trenger det før det er gått for lang tid. Når dagens bemanningsnorm er for lav er det mye vi i barnehagen ikke rekker over når vi stadig opplever at vi er for få voksne til å oppfylle alle barnas behov. Skal vi tilrettelegge for barnas beste må barnehagene få bedre rammer.

Ser en alt dette i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det lønne seg for kommunen å bruke mer penger på barnehagene. Pål Roland som har doktor grad i utdanningsvitenskap sa på en planleggingsdag i Sveio: Bruker vi 1 krone mer per barn vil vi få 7 kroner igjen. I dag koster det rundt 15,9 millioner dersom en ungdom på 19 år står uten jobb til fylte 62.

Vi må se på de pengene vi bruker på barnehage som en investering i det viktigste «fondet» – nemlig barna i Sveio kommune. Og ja, jeg er klar over at det jobbes nasjonalt med å få på plass en bedre bemanningsnorm. Men vi kan ikke sitte på benken å vente skal vi drive med tidlig innsats.

Vi i Sveio Høyre har fokus på tidlig innsats og med utgangspunkt i det ønsker vi å sette i gang et prøveprosjekt der fokuset er å øke grunnbemanningen i barnehagene i kommunen.

Bruk stemmeretten din! Lykke til med valget.

Kristin B. Robberstad,
pedagogisk leder og 21 kandidat for Sveio Høyre.